Zapisy

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacji przedszkolnej. W ostatnich dniach zainteresowanie  osób chcących zapisać dziecko do naszej placówki znacznie wzrosło. W związku z tym bardzo prosimy wszystkich Państwa, planujących oddać swoje pociechy do przedszkola „Cudowna Kraina" od września 2022 r., byście podjęli decyzję i złożyli stosowne dokumenty. Wszystkich chętnych do zapisu dziecka na rok przedszkolny 2022/2023 serdecznie zapraszamy.

 

Dziecko można zapisać w następujący sposób:

 

Informacja o rekrutacji:

PROCEDURA REKRUTACJI.pdf

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.docx

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA.pdf

 

Informacje o przyjmowaniu dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka (WWR), z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Dziecko może być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o jego zdolności do przebywania i nauczania w przedszkolu ogólnodostępnym – w grupie rówieśniczej, w szczególnych przypadkach z własnym terapeutą, z określeniem jego poziomu rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia. Rodzice, którzy zgłaszają dziecko niepełnosprawne do przedszkola, powinni dostarczyć wszystkie opinie i orzeczenia oraz podpisać stosowne dokumenty (umowa o świadczeniu usług i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.)

 

CZYM JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA?

Ważne jest to, że wczesne wspomaganie rozwoju jest przeznaczone dla każdego dziecka, u którego stwierdzono jakąkolwiek  dysfunkcję. Można zdefiniować je jako wszystkie formy wspomagania rozwoju dziecka oraz udzielania psychopedagogicznego wsparcia jego rodzinie. Ma ono na celu podniesienie poziomu funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców (opiekunów) w procesie opieki i wychowania od chwili stwierdzenia dysfunkcji do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

CZY WSZYSTKIE DZIECI MOGĄ UZYSKAĆ TAKĄ POMOC?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte mogą być dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka może być zaburzony.

CO POWINNI ZROBIĆ RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECKO ZOSTAŁO OBJĘTE WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU?

Rodzice, którzy są zaniepokojeni nieprawidłowym rozwojem swojego dziecka i chcą uzyskać specjalistyczną pomoc powinni zgłosić się do poradni psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice/opiekunowie wypełniają wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka na druku otrzymanym w sekretariacie poradni. Następnie zgłaszają się do poradni w ustalonym terminie z dzieckiem. Powinni mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wyniki przeprowadzonych dotychczas badań specjalistycznych (wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, wyniki badania wzroku czy słuchu, wyniki badań psychologicznych). Specjaliści poradni przeprowadzają z rodzicami szczegółowy wywiad, diagnozują poziom funkcjonowania dziecka, udzielają rodzicom porady. Decyzję o wydaniu opinii podejmuje zespół orzekający poradni. Rodzice są informowani o terminie posiedzenia zespołu i mogą w nim uczestniczyć.

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Zajęcia w ramach czesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), to zajęcia przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Najważniejsze jest, żeby z dzieckiem rozpocząć jak najszybciej na zajęcia, tzn. od momentu wykrycia u nich zaburzeń rozwojowych. Najczęściej dzieci ze WWR mają: zaburzenia koordynacji ruchowej, niepełnosprawność umysłowa (w tym zaburzenia ze spektrum autyzmu), opóźnienie rozwoju mowy (afazja), trudności z komunikacją, nieprawidłowości rozwoju ruchowego, ogólne spowolnienie rozwoju, niedowidzenie (i inne uszkodzenia wzroku), niedosłuch (i inne uszkodzenia słuchu).

Celem zajęć jest pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne dziecka oraz jego społecznego rozwoju oraz wsparcie jego rodziny. W przedszkolu WWR  może być prowadzone, jeżeli placówka ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. Formy i sposoby pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju określa i reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które opisuje dokładne warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia dysfunkcji do podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie i kształcenie specjalne są różnymi formami wsparcia dziecka niepełnosprawnego, organizowanymi na podstawie różnych programów a ich organizacją regulują odrębne rozporządzenia.

Wczesne wspomaganie może być realizowane wyłącznie w placówkach, w których powołano zespół wczesnego wspomagania, posiadających  odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego przedszkola. Służymy radą i wsparciem

 

Kontakt w sprawie zapisów i rekrutacji:

tel. 539 437 760
email: morena@cudownakraina.pl


Po wypełnieniu karty zgłoszenia, należy:

 

Rodzice, opiekunowie, których dzieci zostały zakwalifikowane do przedszkola są zobowiązani w terminie określonym przez dyrektora przedszkola do podpisania "Umowy o świadczeniu usług", co stanowi podstawę przyjęcia dziecka do placówki. Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
ul. Warneńska 7G
80-299 Gdańsk

539 437 760 (w sprawie rekrutacji)
608 367 700 (kontakt z dyrektorem przedszkola)
692 901 508 (kontakt z przedszkolem)

Copyright: Cudowna Kraina Przedszkole Gdańsk. Projekt i realizacja: PodisPromotion